Quý khách có thể thêm hoặc xóa địa chỉ nhận hàng bằng cách:

  • Truy cập vào "Tài khoản".

 

 (Phiên bản máy tính)

 

 

(Phiên bản điện thoại)

  • Chọn “Địa chỉ của bạn”

 

 (Phiên bản máy tính)

 

(Phiên bản điện thoại)

  • Chọn “Thêm một địa chỉ mới/Xóa”

 

(Phiên bản máy tính)

 

(Phiên bản điện thoại)